The project aims to take a closer look at the possibility of applying virtue ethics, one of the most prominent approaches in ethics, to moral education (including enhancing moral condition of human individuals both in their private lives and the social context).

The aim will be realized in the following steps: (1) answering the question of what is virtue and what are its kinds (this step will include outlining catalogues of virtues, historical and contemporary ones, these of the Western and Eastern traditions); (2) analyzing various kinds of virtues – epistemic, ethical, religious, juridical ones, and those related to strong will; (3)checking the possibility of their implementation in the process of moral education, whether on the level of private relationships, professional life (especially in juridical and academic professions), or in social and political context. We want to verify the hypothesis that, alternatively to utilitarianism and deontology, virtue ethics can be applied in the abovementioned domains, with special attention paid to moral education.

Dobry człowiek, uczciwy pracownik, mądry obywatel – wyzwania dla współczesnej edukacji moralnej

Celem projektu są badania wokół możliwości aplikowania etyki cnót – jednego z obecnie najważniejszych podejść etycznych – do edukacji moralnej, czyli podnoszenia kondycji moralnej jednostek ludzkich, zarówno w ich indywidualnym życiu, jak i społecznym. Cel będzie realizowany w kilku krokach (1) odpowiedź na pytanie, czym jest cnota i jakie są jej rodzaje oraz katalogi cnót (historycznie i współcześnie, w kulturze Wschodu i Zachodu); (2) badanie poszczególnych rodzajów cnót – epistemicznych, etycznych, siły woli, religijnych, obywatelskich, jurydycznych; (3) możliwość ich implementacji w toku moralnej edukacji na poziomie prywatnych relacji międzyludzkich, życia zawodowego (szczególnie interesuje nas zawód prawnika oraz pracownika akademickiego), życia społeczno-politycznego.
W ramach projektu weryfikowana będzie hipoteza, zgodnie z którą alternatywny wobec utylitaryzmu i deontologii paradygmat uprawiania etyki jest możliwy do zaaplikowania w wymienianych dziedzinach. Jednym z pól badań będzie edukacja moralna, której etycy cnót przypisują bardzo ważne miejsce.

Our Team

Natasza Szutta

Natasza Szutta

artur szutta

Artur Szutta

sylwia mrozowska

Sylwia Mrozowska

stanisław judycki

Stanisław Judycki

Natasza Szutta

Imię Nazwisko

marek peplinski

Marek Pepliński

Jerzy Zajadło

Jerzy Zajadło

paweł sikora

Paweł Sikora

rafał lewandowski

Rafał Lewandowski